fbpx

Yleiset vuokraehdot

OTTERS.FI - YLEISET VUOKRAUSEHDOT 7.6.2022

1. EHTOJEN SOVELTAMISALA

Näitä yleisiä vuokrausehtoja sovelletaan kaikkiin Otter.fi-sivustolta vuokrattaviin esineisiin, tavaroihin ja kulkuneuvoihin (jäljempänä kaikista käytetään termiä ”esine”).

Mikäli jonkin vuokrattavan esineen osalta on laadittu esinekohtaiset vuokrausehdot, sovelletaan ensisijaisesti esinekohtaisia vuokrausehtoja ja toissijaisesti yleisiä vuokrausehtoja. Mikäli esinekohtaiset ja yleiset vuokrausehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan tällöin esinekohtaisia vuokrausehtoja.

2. VUOKRAAJA

Vuokraajan on oltava vähintään 18-vuotias. Vuokraajan tulee todistaa henkilöllisyytensä ennen vuokrattavan esineen luovuttamista. Mikäli vuokrattavan esineen käyttö edellyttää pätevyyttä tai todistusta, on vuokraajan ja mahdollisten muiden esineen käyttäjien esitettävä tällainen todistus vuokraamolle ennen vuokrattavan esineen luovuttamista.

Vuokrausta koskevaan sähköiseen lomakkeeseen merkitään vuokraajan henkilötiedot sekä yhteystiedot.

3. VAHINGON­KORVAUSVASTUU

Vuokraaja on velvollinen noudattamaan koko vuokrausajan lainsäädäntöä, viranomaisohjeita näitä sopimusehtoja ja yleistä huolellisuusvelvoitetta.

Vuokraaja vastaa kaikista vuokrausaikana vuokratulle esineelle ja mahdollisille vuokratun esineen mukana tuleville oheisvarusteille aiheuttamistaan vahingoista täysimääräisesti todellisen vahingon mukaan.

Mikäli vuokraamo saa aiheutetun vahingon korvatuksi vakuutuksestaan, vuokraajan korvausvastuu vuokraamoa kohtaan rajoittuu vuokraamon maksettavaksi jäävän vakuutuskorvauksen omavastuuosuuden suuruiseksi.
Tehdessään vuokrausta koskevan varauksen, vuokraaja hyväksyy nämä sopimusehdot liitteineen.

Vuokraamo ei vastaa miltään osin vuokra-aikana vuokraajalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista henkilövahingoista tai vuokraajan kolmansien osapuolien omaisuudelle aiheutuneista vahingoista.

4. LUOVUTUS VUOKRAAJALLE

Kun vuokraaja vastaanottaa vuokrattavan esineen, tarkastetaan vuokrattavan esineen kunto sekä vuokrattavat oheisvarusteet ja kuitataan vuokraajalle luovutetuksi.

Nämä sopimusehdot hyväksymällä vuokraaja sitoutuu olemaan käyttämättä vuokrattavaa esinettä alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena.

5. LUOVUTUS VUOKRAAMOLLE

Palautettaessa vuokrattua esinettä, vuokraamo tarkastaa vuokratun esineen ja oheisvarusteiden kunnon. Mikäli vuokrattava esine tai oheisvarusteet ovat vahingoittuneet, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Mikäli vuokratun esineen palauttaminen vuokraamolle myöhästyy sovitusta, odotusajasta laskutetaan 50 €/tunti alkavalta tunnilta.

6. VASTUUT JA TURVALLISUUS­OHJEET

Vuokraus sisältää oikeuden käyttää vuokrattavaa esinettä ja siihen kuuluvia varusteita. Vuokraaja vastaa siitä, että vuokraaja ja mahdolliset muut vuokrattavan esineen käyttäjät osaavat käyttää esinettä asianmukaisesti. Mikäli vuokrattavaan esineeseen sisältyy käyttöohjeet, annetaan käyttöohjeet ennen vuokrauksen alkua vuokraajalle nähtäväksi tai mukaan.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokrattavasta esineestä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä esinettä käyttäessään noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään esinettä ottamaan huomioon käyttöympäristön asettamat vaatimukset sekä kolmannet osapuolet ja noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Vuokraaja vastaa siitä, että vuokrattavan esineen mahdolliset muut käyttäjät eivät ei ole alkoholin tai muun huumavan aineen vaikutuksen alaisena.

Vuokraaja vastaa vuokrattavan esineen asianmukaisesta valvonnasta vuokrausaikana. Mikäli esine on lukittavissa pyörä- tai muuhun telineeseen tai lukituspaikkaan, tulee aina lukita asianmukaisesti, jätettäessä esine lyhyeksikin hetkeksi ilman valvontaa.

Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vuokrattua esinettä edelleen kolmannelle henkilölle.

Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraamolle esinettä koskevasta vahingosta, viasta, siinä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa.

7. PERUUTUS- JA KIELTÄYTYMIS­OIKEUS

Mikäli vuokraaja ei täytä näiden ehtojen, lainsäädännön tai viranomaisohjeistusten mukaisia edellytyksiä, on vuokraamolla ilman minkäänlaisia vastuita oikeus kieltäytyä luovuttamasta esinettä vuokraajalle.

Vuokraamolla on edellä mainitun mukainen oikeus kieltäytyä luovuttamasta esinettä vuokraajalle myös, mikäli vuokraaja vaikuttaa päihtyneeltä.

Mikäli vuokraaja peruu varaamansa vuokrauksen viimeistään kaksi vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista tai aiemmin, ei vuokraaja ole velvollinen suorittamaan vuokrasummaa tai mikäli vuokraaja on suorittanut ennakkomaksun, on vuokraaja oikeutettu saamaan ennakkomaksun kokonaisuudessaan takaisin.

Mikäli vuokraaja peruu varaamansa vuokrauksen myöhemmin, kuin kaksi vuorokautta, mutta aiemmin kuin yksi 24 tuntia ennen vuokrauksen alkamista, on vuokraaja velvollinen suorittamaan 50 % vuokrasummasta tai mikäli vuokraaja on suorittanut ennakkomaksun, on vuokraaja oikeutettu saamaan 50 % ennakkomaksusta takaisin.

Mikäli vuokraaja peruu varaamansa vuokrauksen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen vuokrauksen alkamista, on vuokraaja velvollinen suorittamaan täyden vuokran tai mikäli vuokraaja on suorittanut ennakkomaksun, ei vuokraajalla ole oikeutta saada maksamaansa ennakkomaksua takaisin.

8. VUOKRAN MAKSU

Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista, ellei ole toisin sovittu. Vuokra määrittyy erillisen hinnaston mukaan, johon vuokraaja on tutustunut ennen vuokrauksen alkamista.

9. ERIMIELISYYDET

Näitä sopimusehtoja koskevat ja niistä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai vaihtoehtoisesti kuluttaja-asioissa toimivaltainen lautakunta, mikäli vuokraajana on kuluttaja-asiakas.

VESIJETTIEN VUOKRAUKSEN ERITYISET SOPIMUSEHDOT

1. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena toimii sähköiseen vuokrauslomakkeeseen merkitty vesijetti sekä varusteluettelon mukaiset varusteet.

2. VUOKRAAJA JA KULJETTAJAT

Vuokraajan ja kuljettajien on oltava vähintään 20-vuotiaita. Vuokraajan ja kuljettajien, mikäli nämä ovat eri henkilöitä on todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla tai muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella ennen vesijetin vuokraamista.

Vuokrausta koskevaan sähköiseen lomakkeeseen merkitään vuokraajan tiedot sekä mahdollisten kuljettajien tiedot, mikäli nämä ovat eri henkilöitä. Vuokraajan on aina oltava yksi kuljettajista, ellei vuokraamon kanssa ole erikseen toisin sovittu.

Kukin kuljettaja toimii koko vuokrauksen keston ajan vesiliikennelain 6 §:n mukaisena vesikulkuneuvon päällikkönä ja vuokrauksen ajan kuljettajia sitovat vesiliikennelaissa tai muissa laeissa säädetyt vesikulkuneuvon päällikön vastuut ja velvoitteet. Vuokraamo kuitenkin vastaa aina siitä, että vuokrattavan vesijetin rekisteröinnit ja vakuutukset ovat voimassa sekä tarvittavat asiakirjat saatavilla.

3. VAHINGONKORVAUSVASTUU

Vuokraaja ja kuljettajat ovat velvollisia noudattamaan koko vuokrausajan lainsäädäntöä, viranomaisohjeita, hyvää merimiestapaa, vuokraamon sääntöjä ja vakuutusyhtiön asettamia suojeluohjeita.

Vuokraaja vastaa kaikista vuokrausaikana vuokratuille vesijeteille ja vuokratuille oheisvarusteille aiheuttamistaan vahingoista täysimääräisesti todellisen vahingon mukaan. Mikäli vuokraamo saa aiheutetun vahingon korvatuksi vakuutuksestaan, vuokraajan korvausvastuu vuokraamoa kohtaan rajoittuu vuokraamon maksettavaksi jäävän vakuutuskorvauksen omavastuuosuuden (2000€) suuruiseksi.

Mikäli vuokraamo saa vuokraajan aiheuttamasta vahingosta korvauksen vakuutusyhtiöstä, on vakuutusyhtiöllä oikeus periä vuokraamolle suorittamansa vakuutuskorvaus vuokraajalta tai muulta vastuutaholta vakuutusehtojen mukaisesti.

Mikäli vuokrauksen kohteena oleva vesijetti joudutaan ottamaan seisontaan vuokraajan aiheuttamasta vahingosta johtuen, on vuokraaja velvollinen korvaamaan vuokraamolle jokaiselta seisontapäivältä 100 euron korvauksen, enintään 10 päivän ajalta.

Tehdessään vuokrausta koskevan varauksen, vuokraaja hyväksyy nämä sopimusehdot liitteineen.

Vuokraamo ei vastaa miltään osin vuokraajalle, kuljettajille tai kolmansille osapuolille aiheutuneista henkilövahingoista tai vuokraajan, kuljettajien tai kolmansien osapuolien omaisuudelle aiheutuneista vahingoista.

4. VAKUUTUKSET

Vesijetissä on voimassa oleva vakuutus. Vakuutusehdoissa on kuitenkin rajoituksia vakuutusyhtiön korvausvastuuseen muun muassa henkilövahingoissa.

Kokonaisuudessaan korvausvastuun ulkopuolella ovat muun muassa vahingot, jotka ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, alkoholin, huumeiden tai toimintakykyyn vaikuttavan aineen vaikutuksen alaisena olemisesta, ilkivallasta ja vuokratun vesijetin käytöstä rikolliseen tarkoitukseen.

Vakuutus ei myöskään korvaa esimerkiksi hiekan, soran tai muiden vieraiden esineiden aiheuttamia vaurioita vesisuihkuvetolaitteeseen.

Vakuutusyhtiö voi evätä korvauksen tai rajoittaa vakuutuskorvauksen määrää, mikäli vesijetin käytössä ei ole noudatettu vakuutusyhtiön asettamia suojeluohjeita.

Vakuutusyhtiön korvausvastuun rajoitukset ja suojeluohjeet on otettu näiden sopimusehtojen liitteeksi.

5. LUOVUTUS VUOKRAAJALLE

Kun vuokraaja vastaanottaa vesijetin, hänen on tarkastettava ja hyväksyttävä se. Jo olemassa olevista vesijetin vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on vuokraajan hyväksymä ja allekirjoittama.

Vesijetti luovutetaan vuokraajalle polttoainesäiliö täytenä. Vuokraaja maksaa itse käyttämänsä polttoaineen. Polttoaineena käytetään vain 98E bensiiniä.

Nämä sopimusehdot hyväksymällä vuokraaja ja kuljettajat vakuuttavat, että vuokrattavat vesijetit vastaanottaessaan, he eivät ole alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena ja että mikään sairaus tai terveydellinen syy ei heikennä heidän kykyään kuljettaa vesijettiä turvallisesti.

6. LUOVUTUS VUOKRAAMOLLE

Vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon ja jos vesijetti tai vuokrauksen yhteydessä luovutetut varusteet ovat vahingoittuneet, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Vesijetti palautetaan vuokraamolle polttoainesäiliö täytenä. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö vajaana, vuokraamo perii tankkausmaksua mittarihinnaston mukaisesti sekä 50 euron tankkausmaksun. Mikäli luovutus vuokraamolle myöhästyy, odotusajasta laskutetaan 100 €/tunti alkavalta tunnilta.

7. VASTUUT JA TURVALLISUUSOHJEET

Vuokraus sisältää oikeuden käyttää vesijettiä ja siihen kuuluvia varusteita. Ennen vuokrauksen alkamista vuokraamo antaa yleiset ohjeet vesijetin käytöstä.

Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella, sekä siitä että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (turvakatkaisija).

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan käyttäessään vesijettiä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia.

Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettaja ei ole alkoholin tai muun huumavan aineen vaikutuksen alaisena. Pysäköitäessä vesijetti lyhyeksikin ajaksi, on vesijetin turvakatkaisija aina irrotettava vesijetistä. Pysäköitäessä vesijetti on kiinnitettävä aalloilta suojaisaan paikkaan siten, että vesijetti ei vaurioidu laituria vasten.

Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle.

Vesijetin vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa on kielletty.

Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin.

Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraamolle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, siinä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa.

8. PERUUTUS- JA KIELTÄYTYMISOIKEUS

Mikäli vuokraaja tai ilmoitettu kuljettaja ei täytä näiden ehtojen, lainsäädännön tai viranomaisohjeistusten mukaisia edellytyksiä, on vuokraamolla ilman minkäänlaisia vastuita oikeus kieltäytyä luovuttamasta vesijettiä vuokraajalle.

Vuokraamolla on edellä mainitun mukainen oikeus kieltäytyä luovuttamasta vesijettiä vuokraajalle myös, mikäli vuokraaja tai ilmoitettu kuljettaja vaikuttaa päihtyneeltä.

Mikäli vuokraaja peruu varaamansa vesijettivuokrauksen viimeistään neljä vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista tai aiemmin, ei vuokraaja ole velvollinen suorittamaan vuokrasummaa tai mikäli vuokraaja on suorittanut ennakkomaksun, on vuokraaja oikeutettu saamaan ennakkomaksun kokonaisuudessaan takaisin.

Mikäli vuokraaja peruu varaamansa vesijettivuokrauksen myöhemmin, kuin neljä vuorokautta, mutta aiemmin kuin kaksi vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista, on vuokraaja velvollinen suorittamaan 50 % vuokrasummasta tai mikäli vuokraaja on suorittanut ennakkomaksun, on vuokraaja oikeutettu saamaan 50 % ennakkomaksusta takaisin.

Mikäli vuokraaja peruu varaamansa vesijettivuokrauksen myöhemmin kuin 48 tuntia ennen vuokrauksen alkamista, on vuokraaja velvollinen suorittamaan täyden vuokran tai mikäli vuokraaja on suorittanut ennakkomaksun, ei vuokraajalla ole oikeutta saada maksamaansa ennakkomaksua takaisin.

9. VUOKRAN MAKSU

Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista, ellei ole toisin sovittu. Vuokra määrittyy erillisen hinnaston mukaan, johon vuokraaja on tutustunut ennen vuokrauksen alkamista.

10. ERIMIELISYYDET

Tätä vuokrasopimusta koskevat ja siitä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai vaihtoehtoisesti kuluttaja-asioissa toimivaltainen lautakunta, mikäli vuokraajana on kuluttaja-asiakas.